ความรู้พื้นฐานเรื่องรายได้แบบคงที่: พันธบัตรคืออะไร?

Categories
บทความ

พันธบัตร คือ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่นักลงทุนให้เงินกู้แก่บริษัทหรือรัฐบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามกำหนดเพื่อแลกกับการจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อพันธบัตรถึงวันครบกำหนด ผู้ออกพันธบัตรจะคืนเงินให้นักลงทุน รายได้คงที่ (fixed income) เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กล่าวถึงพันธบัตร เนื่องจากการลงทุนในพันธบัตร คุณจะได้รับการจ่ายเงินแบบคงที่ตลอดอายุของพันธบัตรที่คุณซื้อ